دوشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1387

قسمت سی و سوم        اندیشه و تجسم(1)

                     شما موجودی انسانی با تجربه معنوی  نیستید،

                      بلکه موجودی معنوی با تجربه انسانی  هستید.

    فکر و اندیشه نوع سبک و ظریف انرژی است که به جز قالب فیزیکی،تمام هستی ما را در بر می گیرد.فکر نه تنها در درون هر فرد،بلکه خارج از او نیز وجود دارد.البته تصور آن برای کسانی که فکر را یک مکانیزم داخلی و هدایت کننده جسم می دانند کاری دشوار است.ساده ترین نکته ای که در بارهء اندیشه می توان آموخت این است که تمایل شما برای بهبود زندگیتان،در واقع اندیشهء شما برای بهبود زندگی است.عزم و اراده شما برای زیستن و دیگر گرایشهایتان در واقع اندیشهء شما در بارهء این امور است.عزم و تصمیم شما برای موفقیت،به طور دقیق همان اندیشه ای است که جهت تحقق آن صرف می کنید.

 شما هرگز نمی توانید در پشت چشمان فرد دیگری قرار بگیرید و احساس او را تجربه کنید.بلکه از طریق مکانیزم اندیشه با انسانهای دیگر ارتباط برقرار می کنید.شما کیفیت زندگی خود را از راه اندیشه ای که دارید می سازید و تعیین می کنید.فلاسفه و اندیشمندان بزرگ،جملگی بر این باورند که فکر،تنها عامل تعیین کنندهء اوضاع و شرایط زندگی ما است.برای مثال،امرسون می گوید،تو همان می شوی که در طول روز به آن می اندیشی.)

 ای برادر تو همه اندیشه ای             مابقی تو استخوان و ریشه ای

هرگاه افکارتان به درستی پرورانده و درونی شوند،در نهایت به شکل واقعیتی در جهان مادی ظاهر می شوند و به اشکال مختلف ،خود را نشان می دهند.ما از طریق تصاویر می اندیشیم و این تصاویر به واقعیتهای باطنی ما تبدیل می شوند.به همین دلیل به مجرد این که از نتایج و چگونگی  فرآیند تصویر سازی آگاه شویم و در این راه قدم بگذاریم،موفقیت های غیر منتظره ای را به سوی خود جذب خواهیم کرد.

پرورش قوهء تجسم و تخیل،یکی از راههای گسترش فکر است.این مقوله آن چیزی است که همه بزرگان را به قله های خلاقیت و شهرت رسانده است.روح انسان ،زمان-  مکان و بعد ندارد.به همین خاطر،می تواند بدون استفاده از حواس،به گذشته و آینده برود.این پدیده را می توان در عالم خواب و رویا شاهد بود.قانون علّت و معلول در قلمرو اندیشه صدق نمی کند و شما از طریق اندیشه و تصاویر،جزئیات زندگی خود را خلق می کنید.مطالبی که در پی خواهد آمد به شما کمک می کند تا بتوانید نیروی اندیشه را از عالم رویا،به واقعیّت تبدیل کنید.

تمام رفتار ما از اندیشهء ما تاثیر می پذیرد.اگر در رشته ای خود را ناتوان فرض کنید و مدام این اندیشه را با تجسم و تصویر ذهنی تقویت کنید،نتیجه این خواهد شد که شما در انجام این کار ناکام خواهید ماند و در نهایت،اعمال و رفتارتان به گونه ای خواهد بود که با ایدهء ناتوانی شما مطابقت پیدا کند.

فرض کنید با اتومبیل خود قصد سفر دارید و می خواهید با چهار چمدان به سفر بروید.در ضمن می دانید صندوق عقب ماشین شما فقط برای سه چمدان طراحی شده.اگر بر اساس این فکر که صندوق اتومبیل شما برای سه چمدان طراحی شده دست به عمل بزنید ،فقط می توانید سه چمدان را در صندوق جا بدهید.امّا اگر مجسم کنید به همراه چهار چمدان عازم سفر هستید و این تصویر را در ذهن خود نگهدارید، و یقین داشته باشید با جا بجا کردن وسائل صندوق،می توانید چهار چمدان را در آن جا بدهید،حتماٌ موفق به این کار خواهید شد.

باید بدانید که افکار به اشیاء تبدیل می شوند.وقتی می خواهید با اتومبیل خود برای تعطیلات به سفر بروید،افکارتان هم به اندازهء اتومبیل- چمدان- مقدار بنزین – پول و دیگر امکانات مادّی در این سفر موثر است.درک این نکته که اندیشه،نخستین گام در تمام جنبه های زندگی است،به شما کمک می کند که به اهمیت و ارزش قوّهء تجسم مثبت پی ببرید.


 با استفاده از کتاب باور کنید تا ببینید. اثر دکتر وین دایر

 

 

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>