قسمت هیجدهم دنبالۀ مطلب

قسمت هیجدهم      دنبالۀ مطلب 

3- وقتی تردید غلبه می کند

بسیاری از اوقات مشاهده می شود که شخص، هدفی را برای خود برمی گزیند و مشتاقانه وارد عمل می شود، اما چیزی نمی گذرد که مشکلات و موانعی دور از انتظار، او را دلزده و مأ یوس می کند. این احساس امری طبیعی است و شخص در چنین حالتی باید به خود نهیبی بزند و کانونی برای راهنمائی و پشتیبانی تشکیل دهد تا وقتی از هدف دور می افتد، رفتارش به مسیر صحیح هدایت شود و کارهای درستش را تحسین کنند.

4- مهارت عالی و تعهد ناچیز

در این حالت، هدفی را برگزیده اید که اطلاعات و تجربۀ فراوان در بارۀ آن دارید، اما اعتماد به نفس کافی در شما نیست و پیوسته نگرانید که مبادا تعهدی بکنید و نتوانید از عهدۀ آن برآیید! اگر این هدف را در گذشته دنبال کرده و نیمه کاره رها کرده باشید این تردید در شما بیشتر است. در چنین شرایطی، به سبب داشتن مهارت کافی، نیازمند راهنمائی کسی نیستید بلکه تنها به مشوقی دلسوز نیاز دارید تا نقاط قوت کارهای شما را ببیند و به محض مطابقت آنها با مسیری که به هدف می رسد شما را تشویق و امید وار به ادامۀ راه نماید.

حال، نگاهی به فهرست هدفهایتان بیندازید و ببینید آیا در میان اهدافتان هدفی هست که برای رسیدن به آن مهارت کافی داشته باشید ولی اعتماد به نفس کافی در شما نباشد؟ اگر چنین است، چه کسی میتواند در راه رسیدن به آن، حامی و مشوق شما باشد و در هنگام رفتار خوب و درست ، مشوق و حامی شما باشد و برایتان هورا بکشد و شما را در فضائی گرم و صمیمانه در مقابل رسیدن به هدف، مسئول نگاهدارد؟

بسیاری از افراد از ترس این که تقاضای کمکشان مورد قبول واقع نشود، از مطرح کردن درخواست خود اجتناب می کنند. به خاطر داشته باشید که در این جهان، تنها یک نفر می تواند دست رد به سینۀ شما بزند و آنهم کسی جز خودتان نیست.

تمرین

برای هریک از اهداف خود، به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

1-      اهداف خود را نام ببرید.

2-      از نظر توانائی و تعهد در این اهداف، در کدامیک از این سطوح قرار دارید؟

مستقل و کار آزموده

مبتدی و مشتاق

سرخورده و ناامید

کار آزموده و مردد

3-      دلایلی را که نشان میدهند شما در این سطح از توانائی و تعهد هستید، به تفصیل شرح دهید.

4-      با توجه به مطالب گفته شده، برای اینکه به سطح بالاتری از توانائی و تعهد برسید چه چاره ای اندیشیده اید؟ 

موضوع بعد: اصلاح مسیر به سوی کمال 

 ---------------------- ---------------------------------- 

 بااستفاده از کتاب سیری درکمال فردی- نوشتۀ دکتر کنت بلانکارد با تغییرات لازم