شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388

 

قسمت ششم                     نقش ارزشها درزندگی

ارزشهای شما کدامند؟ چه چیزهائی بیشترین ارزش را در زندگی شما دارند و بیشترین رضایت و خرسندی را در شما پدید می آورند؟

ارزشها پرّۀ دوم گردونۀ کمال است. با تصمیم هائی که با در نظر گفتن ارزشهای خود می گیرید، نیروی مورد نیاز این گردونه را برای انجام رسالتی که به عهده گرفته اید تأ مین می کنید. بدون شناخت ارزشهای واقعی خویش و تعهد به آنها به آدمکی ماشینی شبیه خواهید بود که دربرابر هر محرک خارجی، به آسانی واکنش نشان می دهد و در هر لحظه، تصمیم هایش به این بستگی دارد که در کنار چه کسی ایستاده باشد و سرنخهای زندگیش در دست چه کسی باشد. در حقیقت، ارزشها حکم موتور محرک را برای رسالت دارند.

آقای سیمونز، استاد علوم تربیتی در دانشگاه ماساچوست، معتقد است که سرچشمۀ تمام تصمیمات ما، ازخُرد تا کلان ارزشهای ماست. او همواره در دروس نظری و عملی خود، شرایطی را به وجود می آورد تا هرکس درمیان ارزشهای متفاوت، به اجبار شماری از آنها را برگزیند. یکی از تمرینهای او چنین است:

او از شرکت کنندگان در جلسه خواست تا بیست مورد از کارهائی را که رضایت آنان را جلب می کنند بر روی کاغذ بنویسند. جالب این بود که عده ای برای یافتن بیست مورد ازمعیارهای زندگی خود، با مشکل روبرو شدند. سپس از حاضران خواست که فهرست خود را مرور کنند و در مقابل کارهائی که نیاز به پول دارند علامت $ را بگذارند. در مرحلۀ بعد، او از شرکت کنندگان خواست تا اگر احساس رضایت از انجام کاری مستلزم همراهی و همگامی با دیگران است، در مقابل آن حرف  P   نوشته شود.                             

در این مرحله کارهائی که باید به تنهائی انجام می شد از کارهائی که نیاز به مشارکت دیگران داشت از یکدیگر جدا می شد. آنگاه او از حاضران خواست که تاریخ آخرین باری را که هریک از این کارها را انجام داده اند در مقابل آن بنویسند. این بررسی به ما نشان می دهد علی رغم ارزشی که برای این کارها قائل هستیم، تا چه اندازه از انجام آنها غفلت می کنیم. این تمرین سبب می شود تا به خود بیائیم و معیارهای زندگیمان را در مرکز توجه قرار دهیم.

ارزشهای شما در زندگی چیست؟ آیا معیارهای آیندۀ خود را تعیین کرده اید؟ باید بدانید، تنها زمانی خود را موفق، شادمان و کامیاب خواهید یافت که بر اساس معیارهای خود زندگی کنید.

ارزشهای افراد با هم یکسان نیستند. برخی آن را در پول، برخی دیگر در داشتن دوستان یکدل، عده ای در رسیدن به شهرت و افتخار و گروهی هم در تقرب به پروردگار می بینند.

 با شناخت ارزشهای زندگی خود، به روشنی در خواهید یافت که چرا به انجام کاری تن می دهید و چرا از انجام کار دیگری می گریزید.

ارزشها را به دو دستۀ، ارزشهای انتقالی و نهائی تقسیم کرد:

1- ارزشهای نهائی چون عشق، آزادی، قدرت و ایثار، عواطفی هستند که حد اعلای رضایت را درما ایجاد می کند. و از آن رو نیروی مورد نیاز ما را به سوی کمال تأ مین می کنند.

2- ارزشهای انتقالی مانند پول ( به عنوان یک وسیله یا ارزش انتقالی ) می تواند امکانی را برای انسان فراهم کند که کمال رضایت را با کمک و ایثار به همنوعان خویش تجربه کند و از این راه به ارزش نهائی خود در زندگی دست یابد.

موضوع بعد: سلسله مراتب ارزشها ( نقش ارزشها در موفقیت شرکتها ) 

------------------------------------------------------------------------------------

   با استفاده از کتاب سیری درکمال فردی- نوشتۀ دکتر کنت بلانکارد با تغییرات لازم

 

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>