سه‌شنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1388

 

قسمت نهم     تمرین

-------------------------------------------------------------------------------------- 

اکنون به ارزشهای خود بیندیشید و ببینید که بیشترین وسیله رضایت و خشنودی شما کدام است و با رعایت چه قواعدی به این ارزشها جامۀ عمل خواهید پوشاند. بیست مورد از ارزشهای خود را تعیین کنید. اگر اجرای آنها به پول نیاز دارد، در برابر آن علامت $ بگذارید و اگر دراجرای آن به همکاری دیگران نیاز دارید علامت( پی) بگذارید. تاریخ آخرین باری را که این ارزشها را بکار گفته اید در مقابل آن بگذارید.

ارزشهائی را که از اهمیت بیشتری برخوردار است انتخاب کنید. برای مثال اگر عشق در برابر درستکاری قرار گیرد، کدام یک برنده می شود؟ اگر تندرستی در برابر موفقیت قرار گیرد چه؟ به این ترتیب رقابت کوچکی را بین تمام ارزشهای مورد علاقۀ خود ایجاد کنید. حال ببینید در دور اول کدام یک را انتخاب می کنید. در این دور، تعداد ارزشهایتان از بیست مورد به ده مورد کاهش می یابد. سپس رقابت دیگری را بین ارزشهای خود ایجاد کنید و آنها را به سه تا پنج ارزش کاهش دهید. باید مطمئن باشید که این ارزشها با رسالت شما در زندگی کاملاً مطابقت دارد. در غیر این صورت، معیارهای شما با رسالتی که بر دوش گرفته اید در تعارض خواهد بود و حاصلی جز تباهی نخواهد داشت.

حال ارزشهای باقیمانده را به گردونۀ کمال خود منتقل کنید تا نیروی مورد نیاز آن برای حرکت به کمال فردی تأمین شود.

موضوع بعد: راه میانبر به سوی کمال فردی

 --------------------------------------------

      با استفاده از کتاب سیری درکمال فردی- نوشتۀ دکتر کنت بلانکارد با تغییرات لازم

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>