یکشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1388

 قسمت شانزدهم   تمرین  

به اهداف اصلی خود نگاه کنید و الگوی پنج گام را در ورد آن به کار ببندید. برای هر یک از اهداف خود نسخه ای از فرم زیر را تهیه و پُر کنید.

1- هدف     

2- جزئیات دقیق هدف:

3- سوابق و آمار و ارقام ( میزان مهارت و شایستگی کنونی در راه رسیدن به هدف. در حقیقت باید در یابید تا چه اندازه آمادگی دنبال کردن هدف خود را دارید.)

4- سهیم کردن دیگران ( حامیان و کسانی که شما را برای دستیابی به این هدف کمک می کنند چه کسانی هستند؟ )

5- هدایت و راهنمائی ( وظیفه کنترل و هدایت به عهدۀ چه کسانی است؟  آیا غیر از کسانی که در بند 4 از آنها نام برده اید می توانید کسان دیگری را به این لیست اضافه کنید؟)

6- تاریخ ارزشیابی ( چه تاریخی را برای اولین ارزشیابی در نظر می گیرید؟ در آن تاریخ عملکرد خود را مرور کرده و مورد ارزیابی قرار دهید.)

 

مدل:

مشخص کردن چارچوب دقیق عملکرد یا رفتار

ثبت و یادداشت عملکرد یا رفتار

سهیم کردن دیگران

هدایت و راهنمائی

ارزیابی

موضوع بعد: شناخت موانع و غلبه بر آنها

 با استفاده از کتاب سیری درکمال فردی- نوشتۀ دکتر کنت بلانکارد با تغییرات لازم  

 

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>