شنبه 5 بهمن‌ماه سال 1387
 

خلاصهء مطالبِ قبل

 • قانون جذب بزرگترین قانون زندگی بشر است. این قانون، قانون طبیعت است

 طبق قانون جذب ،همه چیز مشابه خود را جذب می کند.پس موقعی که ما ،در باره چیزی مرتب فکر می کنیم،آن را به سوی خود جذب خواهیم کرد. •

 هر فکر دارای یک فرکانس است.وقتی به چیزی فکر می کنید،امواجی را به سوی کائنات می فرستید که به صورت خود کار ومانند آهنربا،فرکانسهایی را که با فکر شما یکسان است به سوی خود جذب می کنند  

 فکر،مانند یک گیرنده تلویزیونی وامواجی که از آن صادر می شوند مانند کانالهای تلویزیونی است.پس ما با فکر خود،این کانالها را که ممکن است خوب یا بد باشد انتخاب می کنیم. •

 هر فکری را که امروز در سر داشته باشید، در آینده در زندگیتان ظاهر خواهد شد. •

 در وجود هر فرد گنجینه ای است که کلید آن در قلب وی می باشد. •

 چیزی که حائز اهمیت فراوان است،توانایی ارتباط با قوای ذهنی و آزاد ساختن نیروی آن است. •

 ضمیر باطن هر فرد،قادر است هر مشکلی را حل کند.اگر قبل از خواب به خود تلقین کنید که فردا صبح می خواهید در ساعت معینی از خواب بیدارشوید،او این کار را در نهایت شگفتی برایتان انجام می دهد. •

 هیچ چیز نمی تواند وارد زندگی شما شود مگر اینکه در زمان دور یا نزدیک به آن فکر کرده باشید. •

 اندیشه هر فرد علت است و موقعیتهایی که برای او پیش می آیند ،معلول. •

 غیر ممکن است که کسی احساس بدی داشته باشد ولی افکارش مثبت باشند. •

 داشتنِ احساس خوب مانند چراغ سبزی است که به ما می گوید ،اکنون در راه درست و مثبت قرار داریم. •

 هرگز از کلمات ندارم- نمی شود- نمی توانم- ممکن نیست و......استفاده نکنید زیرا ضمیر باطن شما این پیامها را ضبط می کند و تا آخر عمر،نتایجش را برایتان آشکار می نماید. •

 افکار منفی و نا امید کننده را از ذهن خود دور سازید تا بتوانید سر نوشت خود را به دست بگیرید.

   برای دستیابی به خواسته به ضمیر باطن خود ایمان داشته باشید چون قادر است شما را شفا بدهد و سرشار از خوشبختی- امید- خوش بینی و نشاط سازد هایتان،باید آنها را به صورت شفاف به ذهن بیاورید. •

 باید در مورد خواسته خود به این باور برسید که پیشاپیش آن را دریافت کرده اید. •

 از زمانی که خواسته خود را مطرح می کنید تا زمانی که به آن می رسید با شادی و احساس خوب به استقبال آن بروید. •

By Glseek.com
blogsky:/linkbody>